Sala de celebracions i festes

Condicions d’us en la sala

 
 • Dejar la sala limpia y ordenada al igual que se ha entregado.
 • A no romper ninguno de los objetos que forman parte del mobiliario y la decoración de la sala.
 • La nevera y el congelador deben dejarse totalmente vacíos.
 • Los niños deben ir acompañados de un adulto al servicio.
 • Los usuarios deben llevarse todo lo que hayan llevado a la sala.
 • La sala debe permanecer con la puerta cerrada durante la celebración.
 • Está totalmente prohibido:
  • Pegar cualquier adhesivo en las paredes.
  • Golpear la TV.
  • Poner bebidas sobre el futbolín.
  • Subir, adultos o niños, en el mostrador de la cocina.
  • Introducir juguetes o comida en el parque  infantil.
  • Utilizar las perchas como juguetes.
  • Fumar en todo el recinto.
  • El uso de la zona infantil por personas con pesos superiores a los indicados en la normativa de uso.

 

1. Introducció Aquest document té per finalitat regular els TERMES o CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ del servei de reserva (d'ara endavant el servei de reserva, o el servei) i les normes d'ús de les sales de Denbry. La utilització d'aquests serveis suposaria l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de tots i cadascun dels Termes i/o Condicions Generals –que es considerarien automàticament incorporades al contracte que se subscrigui amb DENBRY , sense que sigui necessària la seva transcripció escrita en el mateix- recollides a la Última versió actualitzada d'aquests Termes i/o Condicions Generals. DENBRY es reserva el dret de modificar periòdicament, a la seva discreció i sense advertiment previ, aquests termes i condicions d'ús.

2. Ús dels serveis de Reserva de DENBRY

2.1. Serveis de reserva

a. Els serveis Reservaenen per finalitat la reserva d'una sala a qualsevol dels locals de DENBRY. LA UTILITZACIÓ D'AQUESTS SERVEIS, SUPOSARIA L'ACCEPTACIÓ PLENA I SENSE RESERVES, I LA VALIDESA, DE TOTES I CADA UNA DELS TERMES O CONDICIONS GENERALS -QUE ES CONSIDERARIEN AUTOMÀTICAMENT INCORPORADES EN EL CONTRACTE QUE SE SUSCRIGUI AMB SUSCRIBA ESCRITA EN EL MATEIX- RECOLLIDES EN L'ÚLTIMA VERSIÓ ACTUALITZADA D'AQUESTS TERMES I/O CONDICIONS GENERALS. Especialment, a efectes enunciatius però no limitatius, l'usuari s'obliga a complir les normes d'ús de la sala que apareixen penjades a cada sala en un lloc visible i en concret l'usuari s'obliga a no utilitzar confeti, a no enganxar res a les parets ia deixar la sala en el mateix estat de neteja i ordre en què li va ser lliurada. L'usuari que faci la reserva ha de ser més gran.

b. Garantia: La reserva queda confirmada i pagada al 50% mitjançant targeta de crèdit o en efectiu a la persona de la sala.

En cas de no presentar-se a l'hora convinguda al local sense avís previ o de fer-ho amb més de 20 minuts de retard, es considerarà que la celebració ha estat cancel·lada i es cobrarà l'import pagat del 50% en concepte de despeses de cancel·lació. El pagament del restant 50% i dels serveis extra que s'hagin contractat es farà al mateix local abans de començar la celebració. El pagament només es pot fer en metàl·lic. Per assegurar que lusuari que ha reservat és el mateix que acudeix, lusuari haurà de presentar algun document acreditatiu de la seva identitat. En el moment del pagament del restant 50% i dels serveis extra contractats, se li demanaria que proporcioni totes les dades d'una targeta de crèdit vàlida (titular, número, caducitat i CVV) per garantir que el local i el seu contingut es tornin a bones condicions. Si us plau recordeu que en acceptar els nostres Termes i Condicions, vostè està d'acord que qualsevol dany causat per vostè o els seus convidats se li carregui a la targeta de crèdit que ens ha proporcionat i que vostè també es responsabilitza per qualsevol dany que excedeixi de l'import que es pugui carregar en aquesta targeta de crèdit.

c. Resolució del contracte o cancel·lació de la reserva: – Tal com s'estableix al punt anterior, si l'usuari no es presenta al local a l'hora convinguda (màxim 20 minuts més tard) DENBRY considerés la reserva cancel·lada i es cobrarà l'import pagat del 50% en concepte de despeses de cancel·lació. – L'usuari podria cancel·lar la reserva i canviar-la per un altre dia (segons disponibilitat) sempre que ho faci amb una antelació mínima de 96 hores prèvies a l'inici de la celebració, que l'usuari pretén cancel·lar. L'usuari té un termini de 30 dies, per decidir el dia de la nova celebració que se celebrés amb un màxim d'un any comptat des del dia que se celebraria la celebració cancel·lada, és a dir, si la reserva a cancel·lar era per el dia 01/06/2017, la nova celebració s'ha de celebrar per tot i com a màxim el 01/06/2018. Passat aquest termini d'un any, DENBRY considerarà la celebració DEFINITIVAMENT cancel·lada i es cobrarà l'import pagat del 50% en concepte de despeses de cancel·lació. 

e. Preus per sala. Els preus només són vàlids per escrit i durant el termini que s'hi indiqui. Quan hi hagi raons justificables, DENBRY es reserva el dret de modificar aquestes tarifes sense avís previ. Els preus relatius a la reserva se us indicaran durant el procés de reserva. Als preus se'ls aplica l'IVA, sens perjudici que se'ls apliquin també impostos addicionals d'acord amb la regulació local vigent a cadascuna de les ciutats. Els esmentats impostos locals hauran de ser abonats directament al local. 

 
2.2 L'usuari es compromet utilitzar els serveis de manera acord amb la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposen aquests Termes i/o Condicions Generals de contractació. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis, amb fins o efectes il·lícits i/o contraris al que estableixen aquests Termes i/o Condicions Generals de contractació, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma , puguin danyar els serveis, DENBRY i/o la seva imatge. De la mateixa manera, en cas que la sala o el seu contingut pateixin qualsevol desperfecte, DENBRY , si ho considera oportú, podrà reclamar l'import de reparació d'aquests desperfectes als usuaris presents a la sala en el moment de l'incident o al seu defecte a la persona que hagi fet la reserva.
 
2.3 DENBRY podria, per a més agilitat i en benefici dels usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els serveis prestats, o les Condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels serveis. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de DENBRY, podran suggerir aquelles modificacions que estimen útils, posant-se en contacte amb els responsables a través del telèfon 722 319 964
 
2.4 A més d'utilitzar les sales de DENBRY amb la diligència i cura deguts, els usuaris es comprometen en concret a:Deixar la sala neta i ordenada igual que s'ha lliurat, A no trencar cap dels objectes que formen part del mobiliari i la decoració de la sala, La nevera i el congelador s'han de deixar totalment buits, Els infants han d'anar acompanyats d'un adult al servei, Els usuaris s'han d'emportar tot allò que hagin portat a la sala,La sala ha de romandre amb la porta tancada durant la celebració,Està totalment prohibit:Enganxar qualsevol adhesiu a les parets,Colpejar la TV,Posar begudes sobre el futbolí, pujar, adults o nens, al taulell de la cuina,Llençar joguines a terra,Introduir joguines o menjar al llit elàstic, Utilitzar els penjadors com a joguines, Fumar a tot el recinte,L'ús del llit elàstic per a majors d'edat o per persones amb pesos superiors als indicats a la normativa d'ús.